privacyverklaring

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

De persoonsgegevens en software voor het Elektronisch Patiënten Dossier ( EPD ) staan op verschillende softwaresystemen. De computers staan in een afgesloten ruimte waarvan de deuren op slot kunnen en de computers zijn met een goedgekeurd wachtwoord beveiligd. De computer in de oefenzaal is beschermd tegen diefstal en is tevens voorzien van een goedgekeurd wachtwoord.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Onze praktijk
Atlas verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Wij slaan persoonsgegevens en medische gegevens digitaal op. Dit doen wij uitsluitend om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid.

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en ook is het nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling en om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en om/of u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen.
Atlas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw geboortedatum
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw email-adres
• Uw huisarts
• Uw BSN nummer
• Uw zorgverzekering gegevens

De plichten van de praktijk
Atlas is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  – voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  – voor doelmatig beheer en beleid;
  – voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Atlas hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
• Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
• Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
• Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
• Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
• Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
• Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Atlas hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

In kaart brengen website bezoek
Op onze website (www.atlasfysio.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Atlas gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Atlas gebruikt geen cookies om uw internet gedrag te herleiden.

Wij slaan uw browsergedrag niet op. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@atlasfysio.nl .
Atlas zal zo snel mogelijk, binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij daarna contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken. Verder vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto en BurgerServiceNummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Regelement
Sinds mei 2009 geldt ook in de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om.

Functionaris Gegevensbescherming
Atlas spant zich blijvend in om te voldoen aan de eisen gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daartoe is er 1 functionaris aangesteld:
De verwerkingsverantwoordelijke: Mw. Alexandra van der Hout, kwaliteitsmedewerker, fysiotherapeut en manueel therapeut.

Indien u vragen heeft m.b.t. deze verklaring óf wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten m.b.t. de privacywetgeving, wordt u verzocht om schriftelijk, per brief of email contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

De contactgegevens zijn:

Atlas
Tolakkerweg 217
3738JM Maartensdijk

www.atlasfysio.nl

info@atlasfysio.nl

0346-210592