prijzen

FysioFitness abonnement 1 x per week € 34,00 p.m.
FysioFitness abonnement onbeperkt € 50,00 p.m.
Groepsles abonnement 1 x per week * € 38,00 p.m.
Revalidatie abonnement 2 x per week ** € 45,00 p.m.
All-in abonnement *** € 55,00 p.m.

* Pilates of cesar-fit.
** Wanneer u onvoldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, maar toch onder deskundige begeleiding gedurende de begeleid fitness uren wilt trainen, kunt u het Revalidatie Abonnement afsluiten.
*** All-in abonnementen gelden voor onbeperkt fitness en de groepslessen.

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor het gebruik in alle overeenkomsten van Atlas met particulieren (natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf), alsmede in die met werkgevers (rechtspersonen en natuurlijke personen die wel handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die strekken tot de terbeschikkingstelling van de sportvoorzieningen van Atlas aan hetzij eerstgenoemde natuurlijke personen, hetzij werknemers dan wel hulppersonen en hun aanverwanten van de rechtspersonen en laatstgenoemde natuurlijke personen). Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van het lid, wordt mede gedoeld op werkgevers van wie werknemers dan wel hulppersonen gebruik (kunnen) maken van de sportvoorzieningen van Atlas fysio.

Artikel 1: Aanmelding
a. Aanmelding als Atlas fysio fitness lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden. Na ontvangst door Atlas van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- en wordt bij de eerste automatische incasso tezamen met de contributie afgeschreven van uw rekeningnummer. Atlas is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
a. Een Atlas fysio fitness lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van één maand. Een overeenkomst tussen Atlas fysio en een particulier wordt na ommekomst van de termijn van een maand stilzwijgend verlengd met steeds een maand.
b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar en dienen te geschieden via een maandelijkse automatische incasso.
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden (zonder kosten). Hierna worden € 9,- stornokosten in rekening gebracht en krijgt het lid maximaal twee weken vanaf de dagtekening van de eerste betalingsherinnering de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle hiermee gemoeide kosten zijn voor rekening van de lidmaatschapshouder met een minimum van € 50,-.
d. Atlas behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging worden de leden hiervan in kennis gesteld.

Artikel 3: Openingstijden
a. Atlas behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
c. Op officiële en erkende feestdagen is een Atlas fysio vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen
a. Het lid kan zijn lidmaatschap (fitnessabonnement) beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij Atlas per adres Tolakkerweg 217 2739 JM Maartensdijk. Een particulier kan het lidmaatschap beëindigen tegen het einde van het lopende lidmaatschapsperiode en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, onverminderd het bepaalde in artikel 2.
b. Atlas behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te ontbinden. De contributie voor het na ontbinding nog resterende lidmaatschapsperiode, is als schadevergoeding per de datum van ontbinding direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het gebruik van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard ook, bij Atlas, is geheel voor eigen risico van het lid.
b. Atlas, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.
c. Atlas, de vestigingsmanager en overige werknemers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

Artikel 6: Huisregels
Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van het abonnement op de hoogte te stellen van de huisregels van Atlas en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van Atlas staan op de website www.atlasfysio.nl. Atlas is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 7: Slotbepalingen
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Atlas aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Partijen hebben het recht om geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze overeenkomst, te doen beslechten in een arbitraal geding overeenkomstig het Arbitrage Reglement van de Stichting E-Court, of – voor zover rechtens is toegestaan – op de voet van artikel 7:900 BW, waarbij in dat laatste geval de beslissing van e-Court ter vaststelling van het geschil notarieel wordt vastgelegd met afgifte van een grosse. Indien partijen geen gebruik maken van bovengenoemd recht, zullen de geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Atlas, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de hoofdvestiging van Atlas.
c. Atlas is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Atlas en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Atlas gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste [drie] maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.